საქართველოს მაღალი ტექნოლოგიების ეროვნული ცენტრი

აზოტის სტაბილური იზოტოპის 15N-ის შემცველი პროდუქცია ძირითადად გამოიყენება მედიცინასა და სოფლის მეურნეობაში.

პოტენციური დამკვეთებისთვის ჩვენს ცენტრს შეუძლია აწარმოოს 15N იზოტოპის შემცველი, მაღალი სისუფთავის სხვადასხვა არაორგანული მარილები:

- ამონიუმის ქლორიდი  (15N-ით გამდიდრების ხვედრითი წილი,%ატ - 99+)
- ამონიუმის სულფატი  (15N-ითგამდიდრებისხვედრითიწილი,%ატ - 99+)
- კალიუმის ნიტრატი  (15N-ითგამდიდრებისხვედრითიწილი,%ატ - 99+ )